آزمایشگاه فوق تخصصی امیرآباد

آزمایشگاه فوق تخصصی پاتوبیولوژی و ویروس شناسی امیرآباد

بخش واکسن آزمایشگاه امیرآباد طراحی، ساخت، تولید بذر واکسن و مطالعات پیش بالینی واکسن های کاندید ویروسی رابطور کامل انجام می دهد. مطالعات پیش بالینی شامل مطالعات ایمنی زایی و توکسیکولوژی می باشد.


Repeated, single dose and local tolerance toxicity


هدف اصلی از مطالعات سمیت با تحمل موضعی، تک دوز و دوز تکرار ، تشریح مشخصات سم شناسی آزمایش به دنبال تجویز واکسن در مرحله پیش بالینی می باشد که شامل شناسایی اندام های بالقوه هدف از سمیت و روابط قرار گرفتن در مواجهه / پاسخ و ممکن است شامل برگشت پذیری بالقوه اثرات سمی باشد. این اطلاعات باید بخشی از ارزیابی بی خطری واکسن برای حمایت از انجام آزمایشات بالینی انسانی باشد .


Abnormal toxicity test


آزمایش سمیت غیر نرمال یک روش درون تنی است که برای کنترل کیفی در هر بچ فراورده های بیولوژیک و واکسن انجام می گیرد. این تست برای تشخیص هر گونه آلودگی بیولوژیکی خطرناک بالقوه قبل از تایید برای استفاده مستقیم در انسان استفاده می شود.


Pyrogenicity test


آزمایش های پیروژنیک به منظور کاهش خطر واکنش تب در بیمار ، وجود احتمالی پیروژن ها را در محصول نهایی تعیین می کنند.


Suckling mouse assay


برای ارزیابی عدم حضور و آلودگی دیگر عوامل ویروسی ناخواسته این تست استفاده می شود.


Embryonated chicken eggs.


از تخم مرغ جنین دار برای تکثیر و شناسایی بعضی ویروس ها استفاده می شود.همین الان ثبت نام کن و جواب آزمایش رو آنلاین بگیر

آزمایش جدید

موقعیت های آزمایشگاه